วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
“ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

เป้าประสงค์หลัก
1. เขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้รับบริการพึงพอใจ
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
8. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาคตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
10. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
11. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
12. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ
ค่านิยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
OBEC
“เป็นองค์กรที่มีชีวิต O = Organic
พร้อมจิตเอื้ออาทร B = Benevolence
มีอาภรณ์ คือ ความขยัน E = Eagerness
ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม” C = Compliance
วัฒนธรรมของส่วนราชการ
ยิ้มงาย สบายทัก อนุรักษ์มารยาทไทย ไปลามาไหว้