แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายละเอียดโดยย่อ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา