ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

รายละเอียดโดยย่อ : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทาง ที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต1

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต