ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

รายละเอียดโดยย่อ : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น2