แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียดโดยย่อ : แผนปฏิบัติราชการประจำปี


แผนปฏิบัติราชการประจาปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562