รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

รายละเอียดโดยย่อ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี


            รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน