สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

รายละเอียดโดยย่อ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง มีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1