รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

รายละเอียดโดยย่อ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ