แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

รายละเอียดโดยย่อ :แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560