การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดโดยย่อ : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง