รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายละเอียดโดยย่อ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา