ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า  ด้วย สพฐ.แจ้ว่า  สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระในกำกับของประธานรัฐสภา  ได้กำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับบริหารระดับสูง รุ่งที่ 22  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ 12  มีนาคม 2561  ถึงวันอังคารที่ 24  เมษายน 2561  และเปิดการศึกษาหลักสูตรในวันที่ 30  พฤษภาคม 2561  เรียนทุกวันอังคารและวันพุธ  ระหว่างเวลา 08.00 – 12.20 น.  รวมระยะเวลาการศึกษา  ประมาณ 9 เดือน  โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร แต่จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเอง  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ถึง สพฐ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดดังแนบ   ➡ไฟล์ประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้ :