บทคัดย่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยทั้ง 7 ชนิด โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยทั้ง 7 ชนิด โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี
ผู้รายงาน  นางปวีณา  ปันทา
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ
หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา  2559
บทคัดย่อ  ไฟล์บทคัดย่อ

แชร์สิ่งนี้ :