บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ชุดประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ชุดประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน  นายเกษม  หน่อโอย
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หน่วยงาน  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา  2560
บทคัดย่อ  ไฟล์บทคัดย่อ      

แชร์สิ่งนี้ :