ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินงานโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.ksp.or.th/ksp2013/

แชร์สิ่งนี้ :