ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่1- รุ่นที่4

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ” การจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560″ รุ่นที่1- รุ่นที่4 โดยกำหนดจัดเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) และกำหนดจัดการอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1  ระหว่างวัน่ที่ 25-16  มีนาคม  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 26-27  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 7-8  กรกฎาคม  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 8-9  กันยายน  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ 09-0886737  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.thailocalsu.com/

แชร์สิ่งนี้ :