ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3  โดยกำหนดจัดเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) และกำหนดจัดการอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1  ระหว่างวัน่ที่ 21-23  เมษายน  พ.ศ.2561  โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 23-24  มิถุนายน  พ.ศ.2561  โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่งที่ 3  ระหว่างวันที่ 25-26  สิงหาคม  พ.ศ.2561  โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ 09-0886737  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.thailocalsu.com/

แชร์สิ่งนี้ :