ห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรม Read Thailand อ่านเถิดเด็กไทย.. อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

                                           ห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรม Read Thailand อ่านเถิดเด็กไทย.. อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
คนต้นเรื่อง: นางแววนภา  กลีบจำปี  ครูโรงเรียนบ้านหนองนาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโรงเรียนทุกโรงเรียน นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนทุกระดับชั้นแล้วยังเป็นแหล่งวิทยบริการที่สำคัญของครูผู้สอนและบุคคลากรภายในโรงเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และหาข้อมูลประกอบการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สำเร็จได้ต้องเริ่มที่การปลูกฝังให้ผู้เรียนอ่านเป็น และรักการอ่าน คุณลักษณะนี้ต้องเริ่มปลูกฝังในวัยเยาว์นี้ หากล่วงเลยไปแล้วจะไม่สามารถทำได้ ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยที่จะพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ที่จะพัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่ดี หนังสือดีๆและระบบบริการที่ดี มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา และดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนมาใช้เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของตนเอง อันจะส่งผลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างบริบูรณ์

วิธีการ/ขั้นตอนที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ มีดังนี้

 1. สร้างความตระหนักให้บุคลากรถึงความสำคัญ
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน
 3. จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมห้องสมุดทุกปีการศึกษา
 4. พัฒนาลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดโรงเรียน พัฒนาระบบบริการ จัดหาหนังสือใหม่มาเสริม
  การรบริการเสมอๆ
 5. ผู้บริหารนิเทศ ติดตามอย่างกัลยาณมิตรอย่างสม่ำเสมอ
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับห้องสมุดเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอยู่เสมอ

ผู้มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสำเร็จ

 1. ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
 2. คณะครู
 3. ผู้บริหารโรงเรียน
 4. นักเรียน
 5. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
 6. หน่วยงานต้นสังกัด (สพป./สพฐ.)

 อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน/แนวทางในการแก้ปัญหา

อุปสรรคและปัญหา: การพัฒนางานห้องสมุดเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารจัดการ และยกระดับการให้บริการที่หน่วยงานต้นสังกัดยังสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ

แนวทางในการแก้ปัญหา: โรงเรียนต้องมีกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อเป็นทุนเสริมในการบริหารจัดการ

ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้น

 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
      1. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนใช้ห้องสมุดมากขึ้น และมีนิสัยรักการอ่านในระดับที่น่าพอใจ
3.ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีน่าพอใจ

ผลที่เกิดกับบุคลากรในโรงเรียน

 1. ครูและนักเรียนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการจัดการเรียนการสอน
 2. ครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

ผลที่เกิดกับชุมชน

 1. สามารถให้บริการชุมชนได้อย่างเพียงพอทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์และหนังสือ
 2. ชุมชนมีความพึงพอใจที่โรงเรียนส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดกับโรงเรียน ปี 2549-2558

1.ห้องสมุดยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง สพท.ลำปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2549
2.ห้องสมุดยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2549
3.ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง สพท. ลำปาง เขต 3 ปี 2549
4.ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา2549
(นายสมโภช จำปาทิพย์)
5.ครูรักการอ่านดีเด่น โรงเรียนขนาดกลาง สพท.ลำปาง เขต 3 ปี2549 (นางแววนภา กลีบจำปี)
6.นักเรียนรักการอ่านดีเด่น โรงเรียนขนาดกลาง สพท.ลำปาง เขต 3 ปี 2549(ด.ญ.ธัญวรัตน์ สมร่าง)
7.ชนะเลิศลำดับที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยระดับ จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2549
(ด.ญ.รุ่งนภา ขัติยะราช ด.ญ.ธัญวรัตน์ สมร่าง ด.ช.ธีรรุต ล่ำดี)
8.รางวัลลำดับที่ 13 การตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 254
9.รางวัลเรียงความชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ โครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ “เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวงครบรอบ 60 ปี ครองราชย์” (ด.ญ.ธัญวรัตน์ สมร่าง) ปี 2549
10.รางวัลเรียงความชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับประเทศ โครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวงครบรอบ 60 ปี ครองราชย์ ปี 2549 (ด.ญ.ธัญวรัตน์  สมร่าง)
11.รางวัลห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน ปี 2550 โรงเรียน สพท.ลำปาง เขต 3
12.รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ปี 2551 โครงการส่งเสริมการอ่านกับนานมีบุ๊คส์  ร่วมกับสพฐ.
(นางแววนภา กลีบจำปี)
13. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2551จาก สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัท
นานมีบุ๊คส์จำกัด
14. รางวัลโล่เกียรติยศ โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปีงบประมาณ 2552  ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ
15. รางวัลชมเชยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบฯ 2553
16. รางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมการอ่าน” โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 5 ตุลาคม ปีการศึกษา 2554
17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสือ “หนึ่งเล่มหนึ่งรัก เฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา”ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง 6  ปี 2554 สพป.ลำปาง เขต 3
18. รางวัลห้องสมุดต้นแบบ 3 ดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555
19. รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต้นแบบ ปีการศึกษา 2555 จาก สพป.ลำปาง เขต 3
20. รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ระดับภาค ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
21. รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 13 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ระดับภาค ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่
22. รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด /ระดับเขตตรวจราชการ/ โครงการ Read Thailand อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน            จาก สพฐ. ปี 2557 เป็น 1 ใน 12 โรงเรียน จาก 3,792 โรงเรียน เป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศ
23. รางวัลการตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 20 ลำดับที่ 8 ระดับจังหวัด สโมสรไลออนส์ภาคสากล ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น              ปี 2557
24. รางวัลการตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 21 ลำดับที่ 5 ระดับจังหวัด สโมสรไลออนส์ภาคสากล ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปี 2558

 

 

แชร์สิ่งนี้ :