ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจัทัล สำหรับประชาชนในจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 28 หลักสูตร  โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง http://lprumis.lpru.ac.th/Revenue/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5423-7399 ต่อ 6000 หรือ 08-9192-0851

แชร์สิ่งนี้ :