การอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่4 และรุ่นที่5

มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา  ขอเชิญผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5  และขอความกรุณากรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มการาคม 2561  ➡การบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่4และรุ่นที่5

แชร์สิ่งนี้ :