การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8

โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ได้กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะด้านการบริหารและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบริหารที่มาเข้ารับการพัฒนามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ระหว่างเดือนมีนาคม-กรากฎาคม 256
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ส่งใบสมัคร ก.พ.7 และกรอบแนวคิดการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study-IS) ส่งภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 รายละเอียด ➡คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนา

แชร์สิ่งนี้ :