การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

อ้างถึง

1.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7909 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

2.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่ ศธ 04009/55400

ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย

1.กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ จำนวน 1 ฉบับ

2.แบบบัญชีรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและแบบแจ้งความประสงค์เป็นกรรมการ จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์สิ่งนี้ :