หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

เรื่องการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจะดำเนินงานโครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเป็นประจักษ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ที่ประพฤติปฏิบัติตน ได้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเป็นประจักษ์

โดยมีเอกสารต้องแนบมาด้วย

1.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  จำนวน 1 ชุด

2.ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 ชุด

3.แบบขอรับการประเมินฯ จำนวน 1 ชุด

3.แบบสรุปผลการประเมินฯ จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

แชร์สิ่งนี้ :