การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560

     ด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งประกาศกรมส่งเสริมวัฒธรรมเรื่อง “การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ  พุทธศักราช  2560”  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2560  และคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ  พุทธศักราช  2560  โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านดำเนินการส่งรายชื่อ  ประวัติ  และผลงานของศิลปินที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ  พุทธศักราช  2560  กรุณาจัดส่งไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เลขที่ 14 ถนนเทียนร่วมมิตร  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือที่  http://www.culture.go.th  และหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวตามความเหมาะสม

แชร์สิ่งนี้ :