แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มของส่วนงานย่อย  แบบ CSA     แบบติดตาม ปย.2     ปย.1     ปย.2

แบบฟอร์มของหน่วยรับตรวจ  แบบติดตาม ปอ.3     ปอ.1     ปอ.2     ปอ.3

คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน  1  2  3  4  5  6  7

ตัวอย่างการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 1  2 4

ตัวอย่างการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  1   2  4

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ขั้นตอนการจัดทำรายงาน .docใหม่

แชร์สิ่งนี้ :