ข้อสอบการอ่าน เดือนสิงหาคม 2560

➡ คู่มือ ป.๑-ป.๖
➡ คู่มือ ม.๑-ม.๓
 ➡ คำชี้แจง PISA ม.๑ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ 
คำชี้แจง PISA ม.๒ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ คำชี้แจง PISA ม.3 (สิงหาคม ๒๕๖๐)

 ➡ คำชี้แจงการเขียน ป.๑ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการเขียน ป.๒ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการเขียน ป.๓ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ คำชี้แจงการเขียน ป.๔ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชีแจงการเขียน ป.๕ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการอ่าน ป.๑ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการอ่าน ป.๒ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการอ่าน ป.๓ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการอ่าน ป.๔ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการอ่าน ป.๕ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ คำชี้แจงการอ่าน ป.๖ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือ PISA ม.๑ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือ PISA ม.๒ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือ PISA ม.๓ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือการเขียน ป.๑ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือการเขียน ป.๒ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือการเขียน ป.๓ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือการเขียน ป.๔ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือการเขียน ป.๕ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือการเขียน ป.๖ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
 ➡ เครื่องมือการอ่าน ป.๑ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ เครื่องมือการอ่าน ป.๒ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ เครื่องมือการอ่าน ป.๓ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ เครื่องมือการอ่าน ป.๔ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ เครื่องมือการอ่าน ป.๕ (สิงหาคม ๒๕๖๐)
➡ เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (สิงหาคม ๒๕๖๐)

แชร์สิ่งนี้ :