เครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 (มิถุนายน 2560)

เครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
(มิถุนายน 2560)


คำชี้แจง PISA ม.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจง PISA ม.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐)2
คำชี้แจง PISA ม.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการเขียน ป. ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการเขียน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการเขียน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชีแจงการเขียน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการอ่าน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการอ่าน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการอ่าน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการอ่าน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คำชี้แจงการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
คู่มือ_ประถม
คู่มือ_มัธยม
เครื่องมือ PISA ม.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือ PISA ม.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือ PSA ม.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการเขียน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการเขียน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการเขียน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการเขียน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการเขียน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการเขียน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการอ่าน ป.๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการอ่าน ป.๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการอ่าน ป.๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการอ่าน ป.๔ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการอ่าน ป.๕ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
เครื่องมือการอ่าน ป.๖ (มิถุนายน ๒๕๖๐)

 

แชร์สิ่งนี้ :