ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ DLIT ฯลฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
เอกสารแนบคำอธิบายบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ

แชร์สิ่งนี้ :