ติดตามตามโรงเรียนใกล้บาน(แม่เหล็ก)

ในวันที่  6  ตุลาคม  2559  คณะกรรมการนิเทศ  ติดตามตามโรงเรียนใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)  ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม  ซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง  อำเภแเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  โดยมี  นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3  เป็นประธาน  ณ  โรงเรียนบ้านม่วง

แชร์สิ่งนี้ :