Expired: การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารงบประมาณกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก)

ในวันที่ 3  ตุลาคม  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  โดยนายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เรื่องการบริหารงบประมาณกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนไผ่วามวิทยา และโรงเรียนวังแก้ววิทยา ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3  โดยกลุ่มนโยบาลและแผน

แชร์สิ่งนี้ :