ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการชีมีโอ

ประชาสัมพันธ์  เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการชีมีโอ(ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)  คุณสมบัติมีสัญชาติไทย  อายุระหว่าง  45-55 ปี  (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคม  2563)  จบการศึกษาในสาขาสัมคมศาสตร์  การศึกษา  การบริหารเศรษฐศาสตร์และการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)  โดยผู้สนใจสามารถสมัคตำแหน่งดังกล่าว  โดยกรอบแบบฟอร์การสมัครตำแหน่งพร้อมทั้งแนบเอกสาร  จำนวน  1  หน้ากระดาษ A4  ห้วข้อเรื่อง  In your capacity of Deputy Director (Administration and Communication) for SEAMEO Secretariat, please explain how you will balance your contribution to the SEAMEO work and the interest of Thailand while keeping the idea of regionalism  และส่งสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทางอีเมล  Relationsgroup@hotmail.com  ภายในวันที่  28  พฤศจิกายน  2562  รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์รายละเอียด

แชร์สิ่งนี้ :