กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนบ้านแม่สุขร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2562 โดยให้นักเรียนทำกระทงด้วยตัวเอง เพื่อปลูกฝัง และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบไป 

แชร์สิ่งนี้ :