ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

ด้วยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกพุทธศาสนิกชน  องค์กร  หน่วยงาน  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  ประจำปี  2563  จังหวัดละไม่เกิน  2  ราย  ใน  10  ประเภท  ดังนี้
1.  ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
2.  ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
3.  ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่งพระพุทธศาสนา
4.  ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
5.  ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
6.  ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัมนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา
7.  ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
8.  ประเภทสื่อมวลชนที่ส่วเสริมพระพุทธศาสนา
9.  ประเภทสมาคม  องค์กร  มูลนิธิ  สถาบัน  และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
10.  ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้จึงประชาสัมพันธ์  เชิญชวนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2558-2562  โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน  ครบถ้วนตามระเบียบกรมการศาสนา  ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  พ.ศ.2554  และข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชนน์ต่อพระพุทธศาสนา  ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  จำนวน  2 เล่ม  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2562  ในวัน  เวลาราชการ  โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแนวทางการดำเนินการคัดเลือก  ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  และแบบรายงานประวัติและผลงานได้ที่  https://www.m-culture.go.th/lampang  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้  นางปัทมา  สายอุปราช  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติงาน  โทร/ไลน์  :  08 1874 1602  เป็นผู้ประสานงาน 

แชร์สิ่งนี้ :