การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 -2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 -2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ระหว่างวันที่  30 กันยายน  –  3 ตุลาคม  2562  ณ อัลไพน์  กอล์ฟ  รีสอร์ท  เชียงใหม่ 

แชร์สิ่งนี้ :