บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผู้รายงาน       วิไลวรรณ  ทองใบ

ปีการศึกษา    2558

ไฟล์ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

แชร์สิ่งนี้ :