ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยกำหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ
ระยะที่  1  ระหว่างวันที่  15 – 22  สิงหาคม  2562  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ระยะที่  2  ระหว่างวันที่  8  ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน  2562  ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจ  และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด  สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ  จำนวน  1 คน  และส่งเอกสารใบสมัครถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายในวันที่  28  มิถุนายน  2562  ก่อนเวลา  16.30  น.  เพื่อพิจารณาและส่งให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  พิจารณาต่อไป ทั้งนี้  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ➡ไฟล์รายละเอียด และดาน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่http://www.nidtep.go.th

แชร์สิ่งนี้ :