ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา”

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ระหว่างวันที่  1 – 2  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มีค่าลงทะเบียนคนละ  3,500 บาท  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าวสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  ศาลปกครองเชียงใหม่  http://www.admincourt.go.th/admincourt/cmi/และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน  ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2562  ติดต่อสอบถามได้ที่สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่  โทรศัพท์  0 5310 7999  ต่อ 206,207  โทรสารหมายเลข 0 5310 7999  โลน์ 081-3535610  รายละเอียดดังแนบ   ➡ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :