การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู(ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

สพป.ลำปาง เขต3  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ  ในวันที่  8 – 9  มิถุนายน 2562  ณ  โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  โดย  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในพิธีเปิด  และนางสาวจริยา  ขัดแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นผู้กล่าวรายงาน