ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่1 – รุ่นที่5

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร  “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  5  รุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900  บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)
รุ่นที่1  ระหว่างวันที่  13 – 14  ธันวาคม  2561  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่2  ระหว่างวันที่  7 – 8  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่3  ระหว่างวันที่  8 – 9  มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่4  ระหว่างวันที่  24 – 25  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่5  ระหว่างวันที่  5 – 6  กันยายน  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่  คูณแอน  โทรศัพท์มือถือ/ IDLine : 09-08867372  Email:training.su2016@gmail.com  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://www.thailocalsu.com  รายละเอียดแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด

แชร์สิ่งนี้ :