ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร  “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  4  รุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900  บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)
รุ่นที่1  ระหว่างวันที่  12 – 13  มกราคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่2  ระหว่างวันที่  23 – 24  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่3  ระหว่างวันที่  8 – 9  มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่4  ระหว่างวันที่  24 – 25  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่  คูณแอน  โทรศัพท์มือถือ/ IDLine : 09-08867372 Email:training.su2016@gmail.com  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://www.thailocalsu.com  รายละเอียดแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด

แชร์สิ่งนี้ :