ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ระดับปริญญาโท
1.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
2.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาเอก
1.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
2.  หลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3.  หลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
–  ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
–  ทุนนำเสนอผลงาน
–  ทุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  24  พฤษภาคม  2562  สอบคัดเลือก  วันที่  26  พฤษภาคม  2562 (ดูรายละเอียดที่ http://www.libarts.up.ac.th )
สนใจติดต่อ  098 746 0419  ในวันเวลาราชการ  สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th

แชร์สิ่งนี้ :