ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ด้วย ชมรมและส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แจ้งว่า  ได้จัดการอบรมครู  เพื่อให้ครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา  วิธีสอน  และมีนวัตกรรมที่ทำให้หารสอนสนุก  มีความสุขในการสอน  และยังเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถานบันคุรุพัฒนา  โดยกำหนดการและรายละเอียดดังนี้
1.  เรื่อง  “การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้”  ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น  วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2562
2.  เรื่อง  “การจัดกิจกรรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา (BBL)”  ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น  วันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2562
3.  เรื่อง  “หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย  สอนอย่างไรให้น่าเรียน”  ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  วันเสาร์ที่  8  มิถุนายน  2562
4.  เรื่อง  “การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน (Reading Litreacy and PISA)”  ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  วันที่  9  มิถุนายน  2562
สถานที่อบรม  หอประชุมอาคาร  100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามรายการ  วัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยมีค่าสมัครอบรมหลักสูตรละ  600  บาท  รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :