บทคัดย่อรายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง    รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน    นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
ตำแหน่ง    ครูวิทยฐานะ  ชำนาญการ
หน่วยงาน    โรงเรียนแจ้คอนวิทยา  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา  2562
บทคัดย่อ    ไฟล์บทคัดย่อครูสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา 

แชร์สิ่งนี้ :