ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน  5  หลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา  นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ  จัดขึ้น  ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้  อาคาร  Learming  Tower  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรคฒ  ประสานมิตร  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรดังแผนประกาศประสัมพันธ์หลักสูตรดังแนบ  สามารถสอบถามระยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร  02-6495000  ต่อ  12009  หรือทางเว็บไซต์  https://news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID=29285  รายละเอียดดังแนบ ➡เอกสารรายละเอียด

แชร์สิ่งนี้ :