โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชาวิทยาการคำนวณ

สมาคมดิจิทัลเวิลด์  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา  หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณหลักสูตรพื้นฐาน  1 วัน  ให้กับครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้จังหวัดใกล้เคียงคือ
จังหวัดพะเยา  รุ่นที่  6  วันที่  29  เมษายน  2562
จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่  7  วันที่ที่  30  เมษายน  2562
หรือกำหนดเองตามกลุ่มที่สนใจได้ทุกจังหวัด  ค่าลงทะเบียนท่านละ  500  บาท  ผู้สนใจติดต่อส่งใบสมัครได้ที่  e-mail : pasee@pasee๒u.com  ก่อนวันอบรมอย่างน้อย  7  วัน  รายละเอียดดังแนบ ➡เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :