แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เป็น “โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง”

ด้วย  โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ขอนำความขึ้นกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง  และขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย  “ส.ธ”  ประดิษฐานบนอาคารอำนวยการ  เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร  ผู้ป่วย  และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ  โดยสำนักพระราชวังนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  พระราชทานชื่อใหม่  “โรงพยาบาลเวชชารักษ์  ลำปาง”  (หมายถึงโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่รักษาทางการแพทย์แห่งจังหวัดลำปาง)  และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย  “ส.ธ.”  ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย
ในการนี้  โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง  ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงพยาบาลเวชชารักษ์  ลำปาง”  สถานที่ตั้ง  386  ม.3  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  52130  ภารกิจ  และการให้บริการเช่นเดิม

แชร์สิ่งนี้ :