เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2562
การซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)
สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  จำนวน 3 เครื่อง
ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์เอกสารประกวดราคา

แชร์สิ่งนี้ :