การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 2018

ด้วย  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินโครงการ  DigiEng Teacher Challenge 2018  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน  และพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกับภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน  ซึ่งผลงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยกำหนดให้ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าว  ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.thictyouth.com/digieng  ภายในวันที่  18  มกราคม  2562  จากนั้น  คณะกรรมการจัดคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมอบรมจำนวน  100 คน  เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังฤษ  ซึ่งในจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2562  เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อไป    ซึ่งในการเข้าค่ายอบรมสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักระหว่างการอบรม  และให้ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าพาหนะ  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่นางสาวธนัญญา  แสวงหาบุญ  โทร.  0 2661 7750  ต่อ  214  หรือ  08 4661 6258  และอีเมล์ : Tananya@absolutealliances.com  รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :