ขอเชิญร่วมงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่1”

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  ได้กำหนดจัดงาน  “เดินหน้า  สกสค.  ครั้งที่1”  ในระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562  ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นสมาชิก  ช.พ.ค – ช.พ.ส.  ได้นำผลงาน  ผลผิต  ผลัตภัณฑ์  มานำเสนอ  เป็นการสร้างความร่วมมือ  ร่วมใจ  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  แสวงหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการ  และสวัสดิภาพ
 ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ขอเรียนเชิญท่านและผู้แทนครูในเขต  จำนวน  5  ท่าน  เข้าร่วมแสดงความสคิดเห็น  เรื่อง  “จัดสวัสดิการภาพอย่างไร  ที่ครูไทยต้องการ”  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  ณ หอประชุมคุรุสภา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  สำหรับ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงานในครั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  และคณะให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  รายละเอียดดังแนบไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :