การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่6

ด้วย  สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  (นบก.ศธ) รุ่นที่6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อเตรียมความพร้อมนักบริหารระดับกลาง  สู่นักบริหารระดับสูง  เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่  5 มีนาคม  2562 – 3 กรกฎาคม  2562  (อบรมสัปดาห์ละ  3 วัน  สัปดาห์เว้นสัปดาห์)  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nidtep.go.th/2019/index.php และให้ผู้สมัครแนบสำเนา ก.พ.7  ที่รับรองสำเนาถูกต้องและใบสมัครส่งถึง สพฐ.  ภายในวันที่  8 กุมภาพันธ์  2562  รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :